ระวัง! คนหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD แนะตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย.

อย. เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อ หลังพบคนหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD ระวังเสียเงินแล้ว
แต่ขออนุญาตไม่ได้ ย ้า ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั น หากใช้สายพันธุ์
ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร เป็นต้น หากใช้เมล็ดพันธุ์ต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตน้าเข้า ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459 ส่วนสาร CBD ขณะนี ยังไม่มีผลผลิตจากในประเทศ คาดล็อตแรก
จะเริ่มออกจ้าหน่ายประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

 

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปิดเผยว่า หลังจากกฎกระทรวงกัญชงมีผลใช้บังคับปรากฏว่า มีผู้สนใจ
ต้องการขออนุญาตเป็นจ้านวนมาก ทั งต้นน ้าเพื่อปลูกกัญชง กลางน ้าเพื่อสกัด
สารสกัดจากกัญชง และปลายน ้าเพื่อน้าผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ท้าให้มีคนฉวยโอกาสหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงและสาร CBD มีการตั งราคาขาย
สูงมาก ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนประชาชนอย่า
หลงเชื่อ เนื่องจากกฎกระทรวงกัญชงเพิ่งเปิดให้ยื่นขออนุญาตเมื่อวันที่
29 มกราคมที่ผ่านมา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสารสกัด CBD จากกัญชงจ้าหน่าย
ให้กับผู้ที่สนใจ และขอย ้าว่า ผู้ขออนุญาตต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งขณะนี หากเป็นเมล็ดพันธุ์ในประเทศจะมาจากหน่วยงานรัฐ เช่น สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น และหากเป็นเมล็ดพันธุ์จาก
ต่างประเทศจะมาจากผู้ได้รับอนุญาตน้าเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั น ขณะนี มีผู้ได้รับใบอนุญาตน้าเข้าเมล็ดพันธุ์
กัญชงกลุ่มแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จ้านวน 7 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
อ นุ ญ า ต จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459 หรือ คิวอาร์โค้ดนี ทั งนี อย. จะ
เร่งพิจารณาค้าขอและทยอยประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ใบอนุญาตปลูกกัญชง ใบอนุญาต
น้าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ใบอนุญาตสกัดกัญชง รวมทั ง ใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง
ต ล อ ดห่ วงโ ซ่ ให้เพี ยงพ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อง ก า รข อง ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

 

แหล่งที่มาข้อมูล https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=7089

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *