อย. ยืนยัน ขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชนขออนุญาต

 

อย. ยืนยัน ขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชนขออนุญาต
ปลูกกัญชงได้ พร้อมเตือน ระวังนายหน้าหลอกช่วยเร่งขอใบอนุญาตปลูกกัญชงพร้อมรับซื้อผลผลิต โดยเสียค่าสมาชิก
ให้ติดต่อ อย. หรือ สสจ. เพื่อขอข้อมูลโรงสกัดที่ก าลังยื่นขออนุญาต ส่วนกรณีข่าวการโฆษณาผลิตภัณฑ์จากกัญชง เช่น
เครื่องดื่มใส่เทอร์พีน ช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ชี้เป็นเพียงการแต่งกลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบกัญชา กัญชง ไม่มี
สรรพคุณตามที่อ้างแต่อย่างใด ย้ า ขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากกัญชงออกวางขาย เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต
ปลูกและตั้งโรงสกัดกัญชง จึงยังไม่มีวัตถุดิบจากกัญชงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลที่ถูกต้อง
จาก อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า
การขออนุญาตปลูกกัญชงมีความยุ่งยากและล่าช้านั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอยืนยันว่า การขอ
อนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้
โดยยื่นค าขอ ณ จังหวัดที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงให้ยื่นค าขอที่ อย. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายเพิ่งอนุญาต
ให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชงได้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ยื่นค าขอในขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมของเอกสารและสถานที่ปลูก ซึ่ง อย. และ สสจ. พร้อมให้ค าปรึกษาในทุกขั้นตอน และเมื่อยื่นค าขอ
แล้ว อย. และสสจ. จะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถปลูกกัญชงป้อนสู่ตลาดได้ทันตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้มีนายหน้าติดต่อเกษตรกรว่า สามารถช่วยให้ได้รับใบอนุญาต
โดยเร็วพร้อมรับซื้อผลผลิต โดยต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้าก่อน จึงขอเตือนเกษตรกรว่าอย่าหลงเชื่อ หากต้องขายผลผลิต
กัญชงให้ติดต่อ อย. หรือ สสจ. เพื่อขอข้อมูลโรงสกัดที่ก าลังยื่นขออนุญาต ส่วนกรณีข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากกัญชง เช่น เครื่องดื่มใส่เทอร์พีน (terpene) แล้วโฆษณาว่า ช่วยผ่อนคลาย นอนหลับ นั้น ขอเรียนว่า ขณะนี้
ยังไม่มีวัตถุดิบจากกัญชงส าหรับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการอนุญาตปลูกและตั้งโรงสกัดกัญชง เทอร์พีน
ที่ใช้ในเครื่องดื่มนั้นเป็นกลิ่นสังเคราะห์เพื่อแต่งกลิ่นรสในอาหารเลียนแบบกลิ่นของกัญชา กัญชง จึงไม่มีสรรพคุณตาม
ที่อ้างแต่อย่างใด ส่วนความคืบหน้าการออกกฎหมายให้ใช้กัญชงในอาหาร ขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้ใช้เมล็ดกัญชง
น้ ามันและโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่ง อย. จะทยอยออกกฎหมายให้สามารถใช้ส่วนอื่นของกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหาร
เพิ่มเติม ดังนั้น การออกข่าวของบริษัทต่าง ๆ เป็นเพียงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่
ได้รับเลขสารบบอาหาร หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา กัญชง สามารถสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่ อย. และ
สสจ. ทั่วประเทศ
************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 13 มีนาคม 2564 ข่าวแจก 86 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *