การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบจมชั่วคราว โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบจมชั่วคราว โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร (ดาวน์โหลดที่ http://bit.ly/2Oi8vcE)
.
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบจมชั่วคราว (Temporary Immersion Bioreactor System: TIBs) เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากด้านการเกษตร สามารถใช้ในการขยายพันธุ์ดีได้ในปริมาณมาก รวดเร็ว และตรงตามพันธุ์ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานที่ต้องใช้ในการถ่ายเนื้อเยื่อลงในอาหารใหม่ (Subculture) และประหยัดพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตพืช เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อในรูปแบบเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *