CategoryBlog

อย. ยืนยัน ขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชนขออนุญาต

  อย. ยืนยัน ขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชนขออนุญาต ปลูกกัญชงได้ พร้อมเตือน ระวังนายหน้าหลอกช่วยเร่งขอใบอนุญาตปลูกกัญชงพร้อมรับซื้อผลผลิต โดยเสียค่าสมาชิก ให้ติดต่อ อย. หรือ สสจ. เพื่อขอข้อมูลโรงสกัดที่ก าลังยื่นขออนุญาต ส่วนกรณีข่าวการโฆษณาผลิตภัณฑ์จากกัญชง เช่น เครื่องดื่มใส่เทอร์พีน ช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ชี้เป็นเพียงการแต่งกลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบกัญชา กัญชง ไม่มี สรรพคุณตามที่อ้างแต่อย่างใด ย้ า ขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากกัญชงออกวางขาย เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต ปลูกและตั้งโรงสกัดกัญชง จึงยังไม่มีวัตถุดิบจากกัญชงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลที่ถูกต้อง จาก อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า การขออนุญาตปลูกกัญชงมีความยุ่งยากและล่าช้านั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอยืนยันว่า การขอ อนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยยื่นค าขอ ณ จังหวัดที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงให้ยื่นค าขอที่ อย. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายเพิ่งอนุญาต ให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชงได้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ยื่นค าขอในขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการ เตรียมความพร้อมของเอกสารและสถานที่ปลูก ซึ่ง […]

Continue Reading