Tagการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการปลูกอ้อย

วิธีปลูกหญ้าหวาน

วิธีปลูกหญ้าหวาน หญ้าหวาน.มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Stevia rebaudiana Bertoni จัดอยู่ในวงศ์ Astcraceac  เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีมี ลักษ ณะ คล้ายต้ นกะเพาะ หรือ ต้นแมงลัก มีสาร Stevioside ซึ่งเป็นสารให้ความหวานคล้ายคลึงกับน้้าตาลทรายมาก และมีความหวานประมาณ 300 เท่าของน้้าตาลซูโครส นอกจากนี้ยังเป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรี่ต่้ามากเมื่อเทียบกับน้้าตาลทราย เนื่องจากไม่ถูกย่อยให้เกิดพลังงานในร่างกาย จากคุณสมบัติของสารหวานดังกล่าว ในปัจจุบันมีการน้ามาใช้เป็นสารที่ให้ความหวานส้าหรับอาหาร และเครื่องดื่มบางประเภท โดยใช้แทนน้้าตาลทรายบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งวัตถุประสงค์ส้าคัญคือลดปริมาณแคลอรี่ในอาหาร และเครื่องดื่มส้าหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หญ้าหวานจัดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ส้าคัญ น่าสนใจและติดตามอีกชนิดหนึ่ง เพราะเป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญในการ ผลิตสารปรุงรสหวานเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีปัญหา ของโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ที่นับวันจะ เพิ่มขึ้นตามล้าดับ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนน้้าตาลเทียมใน อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งขยายตัวเร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอาหารในต่างประเทศต้องการ สารที่สกัดได้จากใบหญ้าหวานเป็นจ้านวนมากถึงแม้สารสตีเวียจะไม่ตกค้างในร่างกายก็ตาม การ บริโภคใบหญ้าหวานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นจ้านวนมาก จะเป็น การเพิ่มปริมาณน้้าตาลกลูโคส และอาจก่อให้เกิดผลเสียกับ ร่างกายได้เช่นกัน ดังนั้นควรบริโภคหญ้าหวานในปริมาณที่ เหมาะสมเสมอ ส้าหรับปริมาณสารปรุงรสหวานในหญ้าหวานที่ เหมาะสมในการบริโภคต่อวัน ได้แก่ 4 มิลลิกรัมต่อน้้าหนักเป็น กิโลกรัมของผู้บริโภค การปลูกและดูแลรักษา การเตรียมแปลงปลูก : ถางพื้นที่ก้าจัดวัชพืช ไถ พรวน จากนั้นขึ้นแปลงหรือยกร่อง ขุดดินพูนให้เป็นแปลงสูงจาก พื้นดิน ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาว ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีอยู่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างแปลง 30 – […]

Continue Reading